Vil du være læge i Socialmedicinsk Enhed?

Socialmedicin udgør et væsentligt område inden for det samfundsmedicinske speciale. Den socialmedicinske læge arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med mange samarbejdspartnere og sammen med de kommunale forvaltninger.
Socialmedicinsk Enhed er Region Nordjyllands tilbud om læge- og psykologkonsulentbistand på det socialmedicinske område til kommunerne i Region Nordjylland. Herudover bistår Socialmedicinsk Enhed også flere kommuner med sundhedsfaglig rådgivning inden for særlige ydelser på beskæftigelsesområdet.

Den lægelige opgave består i at overskue en ofte kompliceret sygehistorie og lave en samlet vurdering af helbredsmæssige og sociale forholds betydning for et menneskes fremtidige funktionsniveau. Du får derfor mulighed for at bruge al din medicinske viden, og bistået af erfarne kolleger vil du få mulighed for at udvikle dine evner til at inddrage sociale forholds betydning for menneskers helbred og daglige funktionsniveau og drage nytte af dette i et fremtidigt arbejde for borgere. Den socialmedicinske læge skal derudover ofte være bindeled mellem sundhedsvæsnet og den kommunale sektor.
 
Uddannelseslægen lærer at lave socialmedicinske vurderinger, hvor viden om borgerens fysiske og psykiske helbredsforhold samt indsigt i borgerens sociale og kulturelle situation munder ud i en samlet vurdering af borgerens muligheder og begrænsninger.
Der er gode muligheder for tæt vejledning og faglig udvikling på Socialmedicinsk Enhed.
 

Vi har fokus på din uddannelse

Socialmedicinsk Enhed indgår i tværfaglige projekter, dels i samarbejde med de andre kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital, dels med flere fakulteter på Aalborg Universitet. Herudover deltager Socialmedicinsk Enhed i forskning og udviklingsarbejde med de andre socialmedicinske afdelinger i landet. Socialmedicinsk Enhed varetager endvidere undervisningen af medicinske studenter.

Socialmedicinsk Enhed har fast 2-3 uddannelseslæger. Socialmedicinsk Enhed indgår i den samfundsmedicinske uddannelse med introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Der foreligger et fast introduktionsprogram for uddannelseslæger på 14 dage med generel introduktion til både praktiske forhold og det socialmedicinske arbejdsfelt. Uddannelseslægen har en hovedvejleder og fast 1-2 daglige vejledere. Herudover indgår Socialmedicinsk Enhed i speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Kontakt os

Er du interesseret i specialet, kan du henvende dig til Socialmedicinsk Enhed socialmedicin@rn.dk, uddannelseskoordinerende yngre læge, uddannelsesansvarlige overlæge eller ledende overlæge. Det er muligt at besøge afdelingen i 1-2 dage.

Yderligere information

Uddannelsesprogrammer for specialet og herunder Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital, findes på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside

Relevante oplysninger om specialet i øvrigt kan findes på Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs (DASAMs) hjemmeside og på Dansk Selskab for Folkesundheds (DSFF) hjemmeside.