Har du mod på arbejde på en levende afdeling med gode kolleger i et utroligt spændende speciale?

Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital varetager udredning og behandling af hæmatologiske patienter for hele Region Nordjylland.

Afdelingen er en del af Klinik Kirurgi og Kræft og varetager udover de hæmatologiske funktioner udredning og behandling af akutte interne medicinske patienter.  Afdelingen har et tæt samarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling.

Kliniske funktioner

Afdelingen varetager udredning af patienter mistænkt for hæmatologiske sygdomme.

Udredning af patienter i hæmatologisk pakkeforløb udgør en væsentlig del af udredningsforløbene.

Afdelingen behandler patienter med hæmatologiske lidelser omfattende bl.a.

  • akutte leukæmier
  • kroniske leukæmier
  • myelomatose
  • lymfomer
  • kroniske myeloide sygdomme
  • benigne hæmatologiske lidelser

Ligesom afdelingen har særlige kompetencer i udredning og behandling af venøse tromboser

Karrieremuligheder/uddannelse

Afdelingen har 4 basislæger/år, 1-2 introduktionsstillinger i Internmedicin:hæmatologi/år, 1,5 hoveduddannelsessøgende i onkologi i sideuddannelse samt 6 hoveduddannelsessøgende i Internmedicin:hæmatologi (2/år).

Afdelingen arbejder målrettet med uddannelse og har en bevidst uddannelsesstrategi og –model for læring samtidigt med at man er ansat til at arbejde, det der populært kaldes mesterlære.  Der er altid uafhængigt af hvilken funktion, der varetages, adgang til mere seniore kolleger via parallelle spor og for ambulatoriernes vedkommende enten via direkte supervision af speciallæge eller via adgang til en ’Dagens speciallægekonsulent’. Progressiv læring, hvor man udvikler sig fra mere basale til mere komplekse opgaver sikres gennem arbejdstilrettelæggelsen og under hensyntagen til individuel læringsprofil. Det er f.eks. individuelt, hvornår man avancerer fra forvagt til bagvagt.

360 graders kompetencebedømmelse gennemføres for alle læger via den uddannelsesansvarlige overlæge. 

Uddannelsesprogrammer findes på hjemmesiden for uddannelsesregion Nord. På dansk Hæmatologisk Selskabs hjemmeside www.hematology.dk kan information om den specialespecifikke uddannelse findes.

Se også "Uddannelsespladser i Hæmatologisk Afdeling"

Væsentligste forskningskompetencer

Afdelingen har et stort forskningslaboratorium og en veludbygget klinisk forskningsenhed.

Der er gode muligheder for forskning under ansættelse på afdelingen. Se www.blodet.dk

Sådan tager vi imod nye medarbejdere

Ca. 2 mdr. før ansættelse modtager man information om afdelingen, rulleskemaer og arbejdsskemaer samt information om hvor man møder første dag. Alle nyansatte læger starter med 14 dages introduktion, hvor der dels introduceres til sygehuset dels til afdelingen. I løbet af de 14 dage er der også en følgevagt, så opgaverne aften/nat præsenteres. Det tilstræbes også at den første vejledersamtale ligger indenfor de 14 dage ligesom en samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge. Sidstnævnte samtale har til formål at afdække særlige ønsker under ansættelsen, karrierevejledningsopstart samt afdelingens forventninger til uddannelsessøgende herunder hvordan afdelingen arbejder for at sikre progressiv læring under ansættelsen via allokering af tiltagende komplekse opgaver. Afhængigt af uddannelsesniveau tildeles man en hovedvejleder som er et trin længere fremme i uddannelsen end en selv. Hoveduddannelsessøgende har altid en speciallæge som hovedvejleder.