Organisation

Der er etableret en ledelsesstruktur i centeret, som skaber en samlet platform for drift og udvikling på området og som sikrer, at alle laboratoriespecialerne har en direkte adgang ind i sekventeringscentret. Grundstammen i den nye organisering er en styregruppe bestående af de ledende overlæger og professoren samt et fagligt udviklingsforum, som er en gruppe, der omfatter alle interessenter og ressourcepersoner på området. 

NGSCs ledelsesstruktur består af følgende dele: Den daglige leder af laboratoriet er den ledende overlæge i Molekylær Diagnostik, og spørgsmål af overordnet strategisk karakter drøftes og træffes beslutning om i styregruppen. 

Organisationsdiagram for NGSC

  
NGSC-styregruppen skal sikre faglig udvikling, rationel drift, forskningsmuligheder, ressourceudnyttelse og klinisk formidling på NGS-området. Formålet med etablering af centeret og nedsættelse af styregruppen er i et lærende miljø at udforske molekylærbiologiske muligheder i forhold til kliniske sygdomsentiteter set fra alle specialers perspektiv. Styregruppen består af de ledende overlæger fra specialerne Klinisk Biokemi, Klinisk Genetik, Klinisk Immunologi, Klinisk Mikrobiologi, Molekylær Diagnostik samt Patologi og eventuel professor i centeret. NGSC-styregruppen refererer til klinikchefen. Hospitalets lægefaglige direktør kan inviteres ad hoc. Styregruppen kan nedsætte advisory boards. Den ledende overlæge i Molekylær Diagnostik er leder af centeret. 

NGSC-styregruppen

  • Skaber rammerne og styrker samarbejdskultur på tværs af de involverede specialer
  • Udstikker retningen for den overordnede og strategiske udvikling.
  • Sikrer rationel kapacitetsudnyttelse på NGS-området og udarbejder principper for udnyttelse af kapaciteten, herunder vægtning af rutineanalyser i forhold til forskning
  • Godkender overordnede strategier og handleplaner, som sikrer udvikling og effektiv drift af NGS-området og helhedstænkning på tværs af de involverede specialer 
  • Finder fælles løsninger og understøtter implementeringen heraf 
  • I ekstraordinære situationer er det styregruppens opgave at sikre hurtig handling 
  • Den enkelte ledende overlæge har ansvaret for at fremlægge langsigtede strategiske overvejelser for NGSC-styregruppen, inden der træffes beslutning om større omlægninger, hjemtrækning af analyser m.m.
  • Drøfter og vurderer eksterne henvendelser angående større projekter, som kan få indflydelse på driften, med henblik på strategisk håndtering 

Medarbejdergruppen

Medarbejdergruppen i centeret består af alle interesserede ressourcepersoner i de seks involverede specialer. Deltagelse i centerets aktiviteter baserer sig på frivillighed og faglige interesseområder. Gruppen kaldes Fagligt Udviklingsforum. Der er i de første år af centerets levetid gennemført undervisning og etableret erfagrupper på tværs af specialerne, ligesom der er indgået tværgående aftaler i driften med henblik på optimeret anvendelse af analysekapacitet. Herudover knytter gruppen knytter selv samarbejdsrelationer på tværs af centeret – oftest defineret af driftsopgaver, faglige udviklingsområder og specialistområder.