Patientsikkerhed på Aalborg Universitetshospital

I patientsikkerhedsarbejdet er der fokus på at skabe et lærende miljø og et klima, hvor medarbejderne er trygge ved at indberette utilsigtede hændelser. 

Målsætningen er at skabe en læringskultur hvor der er fokus på patientsikkerhed og løbende minimere risikoen for fejl.

Udgangspunktet for arbejdet med patientsikkerhed er, at mennesker begår fejl. Denne egenskab ved den menneskelige natur kan ikke ændres, uanset hvor mange procedurer der skrives, eller hvor mange kurser der afholdes. Systemet skal derfor indrettes, så det tager højde for at mennesker fejler. Hospitalets apparatur, arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse, skal indrettes således at risikoen for fejl minimeres.

Sundhedsloven indebærer, at alle sundhedspersoner er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser enten i papirform eller elektronisk på www.dpsd.dk.