Uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

Specialet deltager i uddannelsen af speciallæger, medicinstuderende, sygeplejerskestuderende, social- og sundhedsassistenter, audiologiassistenter samt lægesekretærer.

Videreuddannelse til Speciallæge

Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale er en aktiv uddannelsesafdeling, der deltager i den lægelige videreuddannelse til speciallæge på alle 3 niveauer, dvs. introduktion, tidlig og sen hoveduddannelse.

Specialet lægger stor vægt på et godt uddannelses- og forskningsmiljø, og prioriterer kvalitet i uddannelsen højt. Der henvises i øvrigt til inspektorrapport fra 2008.

Der er i specialet ansat 3 introduktionsreservelæger, 3 reservelæger i tidlig hoveduddannelse og 2 1. reservelæger i sen hoveduddannelse.

Yderligere information om speciallægeudddannelsen findes under "Links og filer":

  • Generelt om uddannelse på Aalborg Universitetshospital
  • Lægers Uddannelsesforum - Aalborg Universitetshospital
  • Lægelig Videreuddannelse i Region Nordjylland
  • Yngre Otologer - om speciallægeuddannelsen
  • Center for Kompetence Udvikling - Region Nordjylland

 

Lægeuddannelsen

Med implementeringen af 9. semester af den lægevidenskabelige kandidatuddannelse ved det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Århus Universitet, på Aalborg Universitetshospital deltager specialet fra 1. september 2007 også i undervisningen af medicinstuderende i øre-, næse-, halssygdomme.

Undervisningen indeholder systematiske forelæsninger indenfor øre-, næse-, halsområdet, samt klinikundervisning af mindre hold i kursussalen. Holdundervisningen indebærer øvelse i almindelig øre-, næse-, halsundersøgelsesteknik, ligesom journaloptagelse på øre-, næse-, halspatienter indgår.

Eksamen afholdes efter et 10 ugers undervisningsforløb, og foregår med inddragelse af specialets patienter til journaloptagelse og som udgangspunkt for eksamination.

 

Sygeplejerske- hhv. Social- og sundhedsassistentuddannelse

I Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale er vi også uddannelsessted for sygeplejerskestuderende samt social- og sundhedsassistentelever. Der findes et sengeafsnit, et ambulatorium og operationsafsnit, hvor eleverne undervises og deltager i arbejdet.

På sengeafsnittet er der typisk to 6. semesterstuderende og to 2. semesterstuderende forår og efterår. På ambulatoriet og operationsafsnittet er der typisk én 6. semesterstuderende og én 2. semesterstuderende forår og efterår. De studerende begynder henholdsvis den 1. februar og 1. september. Det kliniske undervisningsforløb for 2. semesterstuderende er 3 måneder og for 6. semesterstuderende 5 måneder.

På sengeafsnittet findes også social- og sundhedsassistentelever. Der er 2-3 elever årligt 2-3 måneder af gangen, hvor de overlapper hinanden.

Yderligere information om sygeplejerskeuddannelsen findes under "Links og filer".

 

Lægesekretær

Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale er også uddannelsessted for lægesekretærelever. Under praktikopholdet i specialet har eleven kontakt til sengeafdelingen, ambulatoriet og operationsafsnittet, hvor eleven modtager undervisning og deltager i det daglige arbejde.

En lægesekretær bliver uddannet til at kunne varetage meget forskelligartede funktioner. I det daglige indgår lægesekretæren i et tæt samarbejde med andre faggrupper, og arbejdsopgaver er bl.a. koordinering af patientforløb, patient journaler, ventelister, kvalitetssikring og forespørgsler. Der er gode muligheder for at specialisere sig indenfor flere områder, f.eks. IT-superbruger, bookingspecialist, projektkoordinator eller informationsmedarbejder.

Uddannelsen er en kontoruddannelse med speciale. Uddannelsen varer i op til 4 år, hvoraf de første 2 år er hg-uddannelse eller lignende uddannelse, og de næste 2 år er praktik.

 

 Audiologiassistent

Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale er endvidere uddannelsessted for audiologiassistenter. Der er således tilknyttet 3 elevstillinger, som er 2-årige og fordelt med 2 nye ansættelser i ulige år og 1 i lige år. Uddannelsen veksler mellem teori (2 gange 10 uger samt 1 gange 5 ugers undervisning på Odense Tekniske Skole) og praksis i specialet.

Audiologiassistenteleverne uddannes til at udføre diverse typer af høreprøver og relaterede undersøgelser (tympanometri, vestibulærundersøgelse, hjernestammeaudiometri, o.a.). Dertil kommer tilpasning af høreapparater, og som noget nyt deltager audiologiassistenter også i "Projekt neonatal hørescreening", hvor nyfødte høretestes i Region Nordjylland.

Yderligere information om audiologiassistentuddannelsen findes under "Links og filer" (Odense Tekniske Skole beskriver den under "erhervervsuddannelser-service-fag-hospitalsteknisk assistent").