Forskning på Børneafdelingen

Forskningsansvarlig:
Søren Hagstrøm, professor, overlæge dr. med.
Herunder er Helle Haslund, sygeplejerske, MAH, PhD og post doc ansvarlig for forskningsprojekter som primært relaterer sig til sygeplejen.

Vigtigste satsningsområder inden for afdelingens forskning.
Ph.d.-projekter

• Mette Line Donneborg Roed, læge.

”Hyperbilirubinemia in the newborn – treatment, theory and follow-up”
“Intensive phototerapy, double vs. single, in treatment of neonatal hyperbilirubinaemia using LED”
“The importance of haemoglobin for the effiency of phototerapy in hyperbilirubinemic infants”
“The Danish cohort of infants with extreme hyperbilirubinaemia 2000-2015: Incidences’ and neurological findings, acute and chronic”
• Christina Friis Jensen, læge.

Respiratoriske problemer hos meget for tidligt fødte børn: risikofaktorer og behandling.
“Discontinuation of nasal CPAP in preterm infants: a randomized controlled multicenter trial.
”Hypothermia and respiratory distress syndrome in very preterm infants”
• Helle Nygård Kristensen, sygeplejerske.

“Hospitalsindlagte børns smerteoplevelse: Effekten og betydningen af en nonfarmakologisk intervention med hospitalsklovnen på hospitalsindlagte børns smerteoplevelse og mestring i relation til smertefulde procedurer i akutte og længerevarende indlæggelsesforløb”
• Tine Caroc Warner, læge.

”Effects pf different treatment modalities on obesity in children and co-morbid nocturnal enuresis”
• Britt Laugesen, sygeplejerske.

Children with ADHD – a Mixed Methods study on health care across hospital settings.

Øvrige forskningsprojekter:
Neonatologi:
• Sammenligning mellem virkningen af blåt lys centreret omkring henholdsvis 478- og 459 nm ved brug af koldt lys, LED til behandling af gulsot hos nyfødte børn. I samarbejde med Neonatalafdelingen, Stanford University USA.
• Screening for behandlingskrævende neonatal hyperbilirubinæmi hos børn med ukompliceret gulsot.
• 12 timers dobbeltlys af behandling af nyfødte ikteriske børn med ukompliceret gulsot.
• Udvikling og evaluering af en smartphone kamera metode til transkutan bilirubin måling.
• Galaktosæmi med særlig henblik på neonatal hyperbilirubinæmi : et retrospektivt kohorde studie i Danmark 2000-2016.
• Screening for præmatur retinalidelse (ROP)
• Forskning i surfactant-behandling af for tidligt fødte børn med respiratory distress syndrom.

Urinveje:
• Forskning i patogenesen bag og nye behandlinger af daginkontinens og enuresis hos børn.
• Forskning i døgnrytme forstyrrelser (i samarbejde med Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital)
• Forskning i mikrobiomets betydning for sundhed og sygdom (i samarbejde med Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland)
• Nefrotisk sygdom forskning i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

Hæmatologi og Onkologi:
• Tromboser hos børn med leukæmi: prospektiv studie i de nordiske lande.
• Følger hos børn med cerebrale tromboser: landsdækkende epidemiologisk studie.
• Heriditær sferocytose: retrospektivt studie.
• Behandlingsprotokollerne er internationale kliniske forskningsprotokoller (dvs. alle børn med cancer deltager i klinisk forskning).
• Vi bidrager med data til en række PhD-projekter iværksat på Rigshospitalet eller i Skejby.
• Monitorering af behandlingsresultater med CUSUM plots, dvs. en ny form for kvalitetskontrol (det er vores eget projekt).
• Kliniske beskrivelser af forskellige aspekter af forløb hos forskellige patientgrupper (f.eks. regeneration af knoglemarven efter behandlingsstart hos børn med akut lymfotisk leukæmi).
• Opsporing og behandling af obstipation hos børn og unge i kemoterapi.

Neurologi:
• Forskning i mulige bivirkninger til HPV-vaccine
• Støtte til søskende til handicappede børn og unge – udvikling og test af en intervention.
• Hvilken effekt har Oral Placement Therapy på førskolebørns oralmotoriske funktion i forhold til savletendens og spise-effektivitet målt i tidsforbrug og madkonsistens.
• Undersøgelse af pålidelighed og præcision ved ledmåling med goniometer og en smartphonebaseret applikation ved børn med cerebral parese.
• Styrket indsats for børn og unge som pårørende.
• Cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP)

Lungesygdomme:
• Fokuseret lungeultralyd hos børn med luftvejssymptomer

Endokrinologi:
• Forskning i diabetes mellitus.
• Betydning af kontinuerlig Glukose-måling hos børn med diabetes 1 i familie og hverdagsliv fra et forældreperspektiv.

Adipositas:
• Nordlet: En individualiseret og familiebaseret metode til behandling af svært overvægtige børn og unge.