Vil du være læge på Geriatrisk Afdeling?

Geriatrisk Afsnit er en specialiseret medicinsk afdeling, som beskæftiger sig med gerontologi og geriatri.

Ved gerontologi forstås ”læren om aldring”. Geriatri omhandler læren om alderdommens sygdomme og behandlingen heraf.

Et kerneområde for geriatrien er diagnostik og behandling af akut sygdom hos svækkede ældre. Den geriatriske tilgang til denne patientgruppe er kendetegnet ved

 • At der foretages helhedsvurdering frem for blot at fokusere på det symptom, som var årsag i indlæggelse.
 • At der lægges vægt på at afsløre/forhindre bivirkninger og komplikationer til behandling og polyfarmaci.
 • At der foretages en tværfaglig funktionsvurdering ved læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgiver.
 • At der er fokus på tidlig mobilisering, træning og aktivering for at undgå og forebygge yderligere funktionstab.
 • At der er et stærkt tværsektorielt samarbejde. Skrøbelige patienter har specielt behov for velplanlagte forløb omkring indlæggelse og udskrivelse, og derfor er der stor fokus på samarbejde med praktiserende læger, andre afdelinger, hjemmepleje og kommunale institutioner.

Klinisk funktion

Når man er ansat på geriatrisk afdeling vil man have en stor berøringsflade med mange funktioner, og den geriatriske patient er indlagt på mange afdelinger. Den geriatriske patient er ikke specifikt defineret ved alder, men de problemer, som kræver geriatrisk indsats. De forekommer hyppigst hos patienter over 70 år.  Den geriatriske patient er heller ikke kendetegnet ved bestemte diagnoser, men netop multimorbiditet, polyfarmaci og ofte et samtidigt funktionstab eller truende funktionstab, nødvendiggør særlig fokus på genoptræning sideløbende med diagnostik og medicinsk behandling.

I den kliniske hverdag kan man opleve følgende funktioner:

 • Overflytning af patienter til geriatrisk afdeling samt tilsyn på andre afdelinger.
 • Stuegang på sengeafsnittet. Sengeafsnittet består af 10 sengepladser, hvoraf 6 er allokeret geriatriske patienter og 4 til ortogeriatriske patienter. Her indebærer indlæggelsen, at der afholdes involverende stuegang, hvor patienten selv, evt. pårørende, læge, sygeplejersker og terapeuter i samarbejde finder de primære fokuspunkter for indlæggelsen og vejen til en sikker udskrivelse.
 • Stuegang på ortopædkirurgisk afdeling på patienter med hoftenære frakturer. Der tages bl.a. stilling til  behov for faldudredning, hukommelsesudredning, osteoporosebehandling og sociale tiltag.
 • Fald ambulatorium. Her tilbydes udredning for fald samt forebyggende tværfaglig/tværsektoriel indsats.
 • Geriatrisk ambulatorium. Alment geriatrisk ambulatorium, hvor problematikker som polyfarmaci, nedsat almen tilstand og atypiske sygdomspræsentationer vurderes.
 • Hukommelses ambulatorium. Primært for speciallæger og 1 reservelæger. Her foretages udredning og behandling af demens hos ældre patienter med evt. flere konkurrerende sygdomme.

Afdelingen deltager også i prægraduat uddannelse af lægestuderende fra Aalborg Universitet. Alle læger i afdelingen underviser og superviserer løbende de studerende ifm. undersøgelser og patientbehandling. 


Vi har fokus på din uddannelse

På Geriatrisk Afdeling har vi et trygt uddannelsesmiljø, hvor vores middagskonferencer er samlingspunkt for læring. Her diskuteres behandling, evidens og etik på daglig basis med udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger som de yngre læger møder i klinikken. Man får indsigt i, hvorfor samarbejde og tværfaglighed er vigtig, især for patienten.

På afdelingen udbydes introduktionsstilling i intern medicin: Geriatri (Uddannelsesprogram-I)

samt hoveduddannelse i geriatri i Aalborg-Hjørring forløb (Uddannelsesprogram-H)


Vær med til at udvikle morgendagens behandling

Geriatrisk Afdeling har et nyt og innovativt forskningsmiljø, som årligt resulterer i en væsentlig videnskabelig produktion. Der er tilknyttet 1 professor, 1 seniorforsker, samt ph.d.-studerende. De bærer den videnskabelige og undervisningsmæssige funktion. 

Afdelingen publicerer i betydende international peer review tidsskrifter og har tilbud til yngre forskere med en spændvidde fra bachelor studerende og forskningsårs studerende til ph.d. studerende. Der er et nationalt forskningsnetværk, en forsknings- og udviklingsakse med Aalborg Universitet, og ikke mindst internationale forskningskontakter. Afdelingens forskningsfelter spænder bredt; fra forskning i fald hos ældre til subkutan væsketerapi, alderdomsundersøgelser, thyroideafunktion hos ældre mv. 

De seneste års forskning har fokuseret på at undersøge moderne spilteknologi i faldforebyggelse og målrettet genoptræning.


Vi tager godt imod nye medarbejdere

Inden opstart på afdeling vil man modtage en introduktionsmappe med oplysninger om afdelingens hverdag og de tilknyttede funktioner til afdelingen.

I introduktionsperioden, som strækker sig over de første 1-2 uger, vil man blive introduceret til alle vores daglige funktioner samt være med på følgevagt. Man får en fast tilknyttet vejleder, som minimum er et uddannelsestrin højere end en selv. Desuden er der stor fokus på supervision i den kliniske dagligdag.  

Der afholdes undervisningsseancer i de geriatriske kernepunkter for alle nyansatte, som en introduktion til den geriatriske tankegang.