Om FoCUS

Formålet med programmet er at kortlægge forekomsten af og årsager til Missed Nursing Care (MNC) i Danmark for derefter at udvikle interventioner, der kan styrke kvaliteten i sygeplejen. Forskningsprojektet udgår fra ’Forskningsprogram Fundamentals of Care’ i Region Nordjylland.

Baggrund

Missed Nursing Care (MNC) er den engelske betegnelse for sygepleje, der af forskellige årsager ikke er udført. MNC kan forekomme, når plejepersonalet er nødt til at prioritere mellem plejeopgaver i situationer, hvor der ikke er overensstemmelse mellem de opgaver, der skal løses, og de ressourcer, der er til rådighed. Internationalt findes stigende dokumentation for, at en øget forekomst af MNC kan resultere i unødvendige komplikationer og forværring af sygdom, hvilket yderligere kan betyde forlængede hospitalsophold og i værste fald øget dødelighed. Udover de utilsigtede patientsikkerhedsmæssige konsekvenser har MNC en sammenhæng med kvaliteten i sygeplejen, sygeplejepersonalets arbejdsmiljø og jobtilfredshed. MNC er derfor en aktuel sundhedsudfordring. De fleste interventionsstudier har fokuseret på at imødekomme enkelte grundlæggende plejebehov, men der mangler interventioner, der adresserer kompleksiteten i sygepleje og sigter mod at forebygge MNC. Nuværende viden bygger på internationale studier, og det er derfor uvist, hvordan mangelfuld sygepleje specifikt udfolder sig i en dansk hospitalskontekst, og hvordan der kan udvikles interventioner, der reducerer MNC.  

Formål

Formålet med programmet er at kortlægge forekomsten af og årsager til MNC i Danmark for derefter at udvikle interventioner, der kan styrke kvaliteten i sygeplejen. Forskningsprojektet udgår fra ’Forskningsprogram Fundamentals of Care’ i Region Nordjylland.

 

Metode

Forskningsprogrammet omfatter først en national kortlægning af MNC i Danmark, som undersøges med en national survey til plejepersonale på medicinske og kirurgiske sengeafsnit samt intensivafdelinger på regions- og universitetshospitaler i alle fem regioner. Sideløbende undersøges patienters perspektiv på MNC. På baggrund af resultaterne fra WP1 udvikles og evalueres et interventionsprogram, som testes på udvalgte hospitaler. Programmet er genereret omkring begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC), der er en internationalt udviklet ramme, der har til hensigt at styrke sygeplejen. 

Perspektiver

Forskningsprojektet vil bidrage med viden om, hvordan plejepersonalet prioriterer sygeplejen, og hvilke årsager plejepersonalet vurderer som væsentlige for MNC i Danmark. Dertil identificeres interventioner, som vil medvirke til en mindre forekomst af MNC, herunder at patienter oplever en bedre personcentreret sygepleje. Det forventes, at projektet bidrager med viden, som kan bruges i andre nationale og internationale hospitals- og forskningsmiljøer. Udvikling og test af interventioner, der adresserer MNC, forventes desuden at give os værktøjer, der kan bidrage til øget jobtilfredshed og bedre arbejdsmiljø blandt plejepersonalet.