Om CNR

Stroke er den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark og giver ofte varige mén i form af lammelse og andre neurologiske senfølger, samt nedsat livskvalitet. 40 danskere rammes af stroke hver dag, 600 borgere bliver årligt tildelt førtidspension og 90.000 borgere må leve med senfølger efter stroke. Alene i 2019 blev 1309 borgere i Region Nordjylland diagnosticeret med stroke.

Tidlig indsættende og målrettet neurorehabilitering med brug af fysio- og ergoterapi, neuropsykologi og talepædagogi er afgørende for hurtigst muligt at genvinde den tabte funktion. Aktuelle forskning har sat fokus på neu-roteknologier som i højere grad udnytter hjernens neuroplastiske potentiale til at etablere nye neurale signalveje til erstatning for de stroke-ramte. En sådan innovativ tilgang forventes at få stor betydning for rehabilitering af stroke-patienter i fremtiden. Det er her, at Center for Neuroteknologi og Rehabilitering (CNR), som det eneste forskningscenter i Danmark inden for stroke-specialiseret neuroteknologi, finder sin relevans.

Stroke-patienter har et unikt enstrenget patientforløb i Region Nordjylland fra den akutte indlæggelse på Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH) til det videre genoptræningsforløb ved Neuroenhed Nord (NN) eller Aalborg UH (Thisted), som ikke findes i de andre danske regioner. I den kontekst har CNR et særligt fokus på den patientnære forskning i et tværfagligt samarbejde mellem klinikere, terapeuter og forskere med udvikling, samt validering og imple-mentering af nye neuroteknologiske metoder til understøttelse af de eksisterende rehabiliteringsmetoder.

CNR bygger således videre på et allerede etablerede mangeårigt samarbejde mellem NN ved Regionshospital Nordjylland (RHN), Neurologisk Afdeling (NA) ved Aalborg UH og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) ved Aalborg Universitet (AAU). HST har i den forbindelse i betydeligt omfang positioneret sig internationalt inden for forskning og udvikling i neuroteknologi, og vil skabe den synergi, der kan medvirke til, at viden om nye neuroteknologiske behandlingsprincipper på lettere vis kan finde vej og praktisk anvendelse hos stroke-patienterne i rehabiliteringsforløb.

Desuden vil der via samarbejdet etableres tætte faglige relationer på tværs af regionerne med henblik på erfaringsudveksling og vidensdeling, samt evaluering af eksisterende nationale anbefalinger og retningslinjer inden for stroke-området. Ligeledes vil CNR bidrage til uddannelsen af sundhedsfaglige grupper inden for neurorehabilitering.